ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Ön személyes adatainak védelme kiemelten fontos. Tájékoztatni kívánjuk, hogy bármely, Ön által megadott vagy a tudomásunkra jutott személyes adata kezelése tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) és a 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) előírásait és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket maradéktalanul betartjuk.

Az Adatkezelési tájékoztató a a Kolina Consulting Bt. (a továbbiakban: Adatkezelő) által követett adatkezelési elveket és gyakorlatot, az adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés célját, az adatkezelés időtartamát és jogalapját, az adatkezelők körét az adatfeldolgozókról szóló tájékoztatást, valamint az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogait, választási lehetőségeit, valamint az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos kötelességeit és intézkedéseit, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos kötelességeit és jogait tartalmazza.

1.)    AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Az adatok kezelője a Kolina Consulting Informatikai Tanácsadó Betéti Társaság

Székhelye:       1025 Budapest, Nagybányai út 52. 1/3.

E-mail címe:     info@kolinaart.com

2.)    A KEZELT ADATOK KÖRE

Művészeknek szóló személyi adatlap esetén:

Annak érdekében, hogy az Érintett az Adatkezelővel felvegye a kapcsolatot és az Adatkezelő művészeti portfoloójába bekerüljön, elsõ Iépében meg kell adnia az adatait az erre szolgáló Alkotók menüpont alatt található adatlapon (a továbbiakban: Művészeknek személyi adadap).

A művészeknek szóló személyi adatlapon a következo személyes adatok megadása lehetséges (a *-al jelõlt adatok megadása kõtelezõ):

 • Név*
 • Telefonszám*
 • Nemzetiség
 • E-mail cím*
 • Alkotási hely
 • Műtárgy típus*
 • Árintervallum*
 • Portfólió az alkotásokról
 • Egyéb referencia (Weboldal, Instagram, Facebook elérhetőségek)

A Személyi adatlap kitöltése során az Érintettnek az erre szolgáló mező megjelölésével el kell fogadnia az erre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót és csatlakozási kérelmét ezt követően küldheti el.

A Személyi adatlap kitöltése során adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltöttek jogosultak.

Kapcsolati adatlap esetén:

Annak érdekében, hogy az Érintett az Adatkezelővel felvegye a kapcsolatot és az Adatkezelő szolgáltatásairól tájékozódjón és igénybe vegye azokat, elsõ Iépében meg kell adnia az adatait az erre szolgáló Alkotók menüpont alatt található adatlapon (a továbbiakban: Művészeknek személyi adadap).

A kapcsolati adatlapon a következő személyes adatok megadása lehetséges (a *-al jelõlt adatok megadása kõtelezõ):

 • Név*
 • Telefonszám*
 • E-mail cím*
 • Szektor
 • Ingyenes konzultációra igényt tart vagy sem, üzenetben deffiniálható, hogy milyen módon

A Kapcsolati adatlap kitöltése során az Érintettnek az erre szolgáló mező megjelölésével el kell fogadnia az erre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót ezt követően küldheti el adatait.

A Személyi adatlap kitöltése során adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltöttek jogosultak.

3.)    AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A Személyi adatlap kitõltésével és a csatlakozási kérelem beküldésével õsszefüggõ adatkezelés célja, hogy az Érintett jelezze szándékát az Adatkezelõ által nyújtott, az ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatások igénybevételére és az Adatkezelõ a privát portfoliójához kapcsolódó csatlakozási kérelmet el tudja bírálni az ÁSZF-ben foglaltaknak való megfelelés tekintetében, valamint az Érintettel kapcsolatot tudjon tartani. Amennyiben a csatlakozási kérelmet az Adatkezelõ elfogadja a Személyi adatlapon megadott adatokat tárolja és felhasználhasználhatja.

4.)    AZ ADATKEZELÉS IDÔTARTAMA

Az Adatkezelõ a személyes adatokat a csatlakozási kérelem elbírálásának idejéig kezeli.

Amennyiben az Adatkezelõ az Érintett csatlakozási kérelmét jóváhagyja, az Adatkezelõ a Személyi adatlapon megadott adatokat művész adatbázisában, portfóliójában rögzítheti az amíg az Érintett ezen adatok törlését írásban nem kéri az Adatkezelőtől. Ebben az esetben az Adatkezelő az Érintett álltal megadott és Adatkezelő által rögzített adatokat, dokumetumokat haladéktalanul törli.

A kapcsolati menüpontban megadott adatok kizárólag az Adatkezelő e-mail fiókjáb kerülnek továbbításra, kapcsolatfelvétel és üzleti komminikációs céllal. Az itt tárolt személyes adatokat az adatkezelés céljának teljesítését követően illetve az érintett kérésére törlésre kerülnek.

5.)    A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGALAPJA

A csatlakozási és kapcsolatfelvételi kérelem beküldésével összefüggő adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása, amely hozzájárulást az Érintett bármikor jogosult visszavonni.

6.)    A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÕRE, ADATFELDOLGOZÁS

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelõ a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Adatkezelõ fenntartja a jogot, hogy a jõvõben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyrõl a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja az Érintetteket.

A művészeti adatlapon beküldött referenciák és a hozzá tartozó alkotó neve az Adatkezelő portfólió felületére kerül, amihez kizárólag az Adatkezelőnek van hozzáférése.  Ugyanakkor az Adatkezelő szolgáltatásait (művészeti tanácsadást, műtárgybérlést stb. ) igénybe vevő partnerei számára megmutathatja potencilis együttműködési szándékból az alkotásokat, javasolhatja a regisztrált művészekkel való együttműködést és kapcsolatfelvételt.

Az Adatkezelõ kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Érintett kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Elektronikus hozzáférést portfoliójához nem ad harmadik személynek és nem továbbit személyes adatokat elektronikus formában harmadik személynek.

7.)      AZ ERINTETT JOGAI

Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az Adatkezelõ az Érintett kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelõ folytat-e adatkezelést, az adatok módosítsára lehetőséget biztosít, valamint tájékoztatja õt a kõvetkezõ információkról:

 • az adatkezelés céIja(i);
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
 • az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
 • az adatkezelés tervezett idõtartama; az Érintett jogai a személyes adatok helyesbítésével, tõrlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával õsszefüggésben;
 • a Hatósághoz való fordulás lehetõsége; az adatfeldolgozók nevérõl, címérõl és az adatkezeléssel õsszefüggõ tevékenységérõl.

Az Adatkezelõ az adatkezelés tárgyát képezõ személyes adatok másolatát díjmentesen az Érintett rendelkezésére bocsátja.

Adatkezelõ kõteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésõbb a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül, kõzérthetõ formában, az Érintett kérelmére megadni a tájékoztatást. Érintett a hozzáférés iránti kérelmét az 1. pontban meghatározott elérhetõségeken nyújthatja be.

Kezelt adatok helyesbítése

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél (az 1. pontban meghatàrozott elérhetÖségeken) pontatlan személyes adatainak helyesbitését, illetve a hiànyos adatok kiegészitését az adatkezelés céljànak figyelembevételével. Adatkezelő a helyesbitést indokolatIan késedelem nélkül elvégzi.

Kezelt adatok tôrlése (az elfeledtetéshez való jog)

Az Érintett kérelmezheti, hogy Adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül tõrõlje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelõ pedig kõteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül tõrõlje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelybõl azokat gyüjtõtték vagy más módon kezelték;
 2. az Érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
 3. az Érintett tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
 4. a személyes adatok kezelése jogellenesen tõrtént;
 5. a személyes adatokat az adatkezelõre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban elõírt jogi kõtelezettség teljesítéséhez tõrõlni kell;
 6. a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyüjtésére az információs társadalommal õsszefüggõ szolgáltatások gyermekek részére tõrténõ kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelõ nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetõvé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján tõrõlni kõteles, az elérhetõ technológia és a megvalósítás kõltségeinek figyelembevételével meg kell tennie az észszerüen elvárható Iépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelõ adatkezelõket, hogy az Érintett kérelmezte tõlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldá nyának tõrlését.

A személyes adatokat nem kell tõrõlni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését elõíró, az adatkezelõre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kõtelezettség teljesítése, illetve kõzérdekbõl vagy az adatkezelõre ruházott kõzhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintõ kõzérdek alapján;
 • a kõzérdekü archiválás céljából, tudományos és tõrténelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a tõrléshez füzõdõ jog valószínüsíthetõen lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozása

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbitése vagy törlése helyett korlàtozza az adatkezelést, ha az alàbbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az idõtartamra vonatkozik, amely lehetõvé teszi, hogy az adatkezelõ ellenõrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok tõrlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelõnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az idõtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelõ jogos indokai elsõbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos kõzérdekébõl lehet kezelni.

Az Adatkezelõ az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásá nak feloldásáról elõzetesen tájékoztatja.

Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett abban az esetben tiltakozhat személyes adatànak kezelése ellen, ha az adatkezelés

 • közérdekü vagy az Adatkezelőre ruhàzott közhatalmi jogositvàny gyakorlàsànak keretében végzett feladat végrehajtàsàhoz szükséges;
 • az AdatkezelÖ vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesitéséhez szükséges;
 • profilalkotàson alapul.

Az Érintett tiltakozása esetén az Adatkezelõ a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítõ erejü jogos okok indokolják, amelyek elsõbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adatkezelo intézkedése az Érintett kérelme esetén

Az Adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül, de legkésõbb a kérelem beérkezésétõl számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozzáférés, helyesbítés, tõrlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekrõl. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem õsszetettségét és a kérelmek számát, ez a határidõ további két hónappal meghosszabbítható. A hatá ridõ meghosszabbításáról az Adatkezelõ a késedelem okainak megjelõlésével a kérelem kézhezvételétõl számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetõség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelõ nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésõbb a kérelem beérkezésétõl számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Érintett kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az Érintett kérelme egyértelmüen megalapozatlan vagy — különösen ismétlődő jellege miatt — túlzó, az adatkezelõ, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív kõltségekre, az Adatkezelõ ésszerü összegü díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelmüen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

8.)    ADATVÉDELMI INCIDENSEK BEJELNTÉSE ÉS KEZELÉSE

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésõbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a NAIH részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelõ bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínüsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelõlni a késedelem okát, az elõírt információkat pedig — további indokolatlan késedelem nélkül — részletekben is kõzõlni lehet. A NAIH részére tõrténõ bejelentés legalább a kõvetkezõ információkat tartalmazza:

 • az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
 • Adatkezelõ neve, elérhetõsége;
 • az adatvédelmi incidensbõl származó, valószínüsíthetõ kõvetkezmények;
 • a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

Adatkezelõ az adatvédelmi incidens észlelését kõvetõ 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensrõl az Adatkezelõ honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

Az adatvédelmi incidensekrol az Adatkezelo az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenorzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az érintett személyes adatok köre;
 • az érintettek köre és szàma;
 • az adatvédelmi incidens időpontja;
 • az adatvédelmi incidens körülményei, hatàsai;
 • az adatvédelmi incidens elhàritàsà ra megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplõ adatokat Adatkezelõ az adatvédelmi incidens észlelésétõl számított 5 évig õrzi meg.

9.)   ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelõ kõtelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetõleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhaszná Iását és jogosulatlan megváltoztatását. Kõtelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintettek hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság kõvetelményének.

Adatkezelõ gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, tõrõlhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelõ, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelõ harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkezõ személynek nem adja át.

Adatkezelõ megtesz minden toe telhetõt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kõtelezettségvállalást Adatkezelõ az adatkezelési tevékenységben részt vevõ munkavállalói részére elõírja.

Az Érintett elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén — annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerü biztonsági eszkõzõkkel rendelkezik — az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erõfeszítéseink ellenére tõrténõ bekövetkezése esetén az Adatkezelõ nem felelõs ilyen jellegü

adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzàférésért vagy az Érintettnél ezen okokból kifolyólag keletkezett bàrmilyen kàrért. Ezen felül az Érintett is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasznàlhatjàk.

10.)    JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabàlyoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban az Érintett ûgy érzi, ennek nem felelt meg, Iehetősége van irni az 1. pontban megjelölt elérhetőségekre.

Amennyiben az Érintett úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskõrrel rendelkezõ szerveknél

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)
 • bíróságnál.
11.)    EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs õnrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tõrvény, az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tõrténõ védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2021. 07. 01.

Kolina Consulting Bt.

Adatkezelő

hu_HUMagyar
Kolina Art Consulting